MilnaNa temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11) i članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) načelnik Općine Milna raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica).

 

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu (osnovni programi i programi upravljanja bazama podataka).

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj 86/08, 61/11).

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položeni državni ispit, pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od dana prijema u službu.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
 • preslik radne knjižice,
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci,
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o znanju rada na osobnom računalu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenim izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o imenovanju, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu za natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objaviti će se na službenoj stranici Općine Milna i na oglasnoj ploči.

Na web-stranici i na oglasnim plačama Općine Milna objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj zaprimaju se u roku od 15 dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Prijave se zaprimaju putem pošte na adresu OPĆINA MILNA, 21405 Milna o. Brač ili osobnom dostavom na protokol Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić

 

U privitku možete preuzeti PDF dokument o natječaju:

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.