Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN) i članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) načelnica Općine Milna raspisuje natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna na neodređeno vrijeme:

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

Probni rad traje tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu poslodavca da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN (ne treba ovjeravati)
 • dokaz o općoj sposobnosti za radno mjesto dostavlja kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Općina Milna, Sridnja kala 1, 21405 Milna, uz naznaku "Natječaj za pročelnika".

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.