Temeljem članaka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru u govora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17) i članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) Općinski načelnik Općine Milna, dana 11. siječnja 2019. godine , donio je :

 

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

 

Članak 1.

                Ovim Planom nabave za 2019. godinu utvrđuje se obveza Općine Milna u provođenju postupaka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16).

 

Članak 2.

                Plan nabave za 2019-. godinu temelji se na Proračunu Općine Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18).

                Plan nabave sukladno članku 2. stavak 1.  Pravilnika o planu nabave, registru u govora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17) sadrži podatke : evidencijski broj nabave, predmet nabave, brojčanu oznaku predmeta nabave iz CPV, procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a), vrsta postupka, navod planira li se predmet podijeliti na grupe, sklapali se ugovor ili okvirni sporazum ili narudžbenica, planirani početak postupka, planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma te napomenu.

 

Članak 3.

Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 120/16), za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave jednake ili veće od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn odnosno nabavu radova procijenjene vrijednosti nabave jednake ili veće od 20.000,00 kn do 500.000,00 kn postupci nabave će se vršiti temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave koji je 22. listopada 2018.g. donio Općinski načelnik.

 

 

 

Članak 4.

                Za 2019. godinu planira se nabava radova, roba i usluga i to :

Evid.

broj

Predmet

nabave

CPV

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta

postupka

Planira li se predmet nabave podijeliti na grupe

Sklapa li se

Ugovor ili okvirni sporazum ili narudžbenica

Planirani

Početak

postupka

Planirano trajanje ugovora

Napomena

1.

 

Uredski materijal

 

25.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

2.

 

Električna energija + javna rasvjeta

 

175.000,00

Okvirni sporazum

Ne

Okvirni sporazum

Tijekom godine

2019. godina

 

3.

 

Usluge telefon i pošte

 

50.000,00

Okvirni sporazum

Ne

Okvirni sporazum

Tijekom godine

2019. godina

 

4.

 

Usluge zaštite ljudi i imovine

 

16.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Okvirni sporazum

Tijekom godine

2019. godina

 

5.

 

Računalne usluge

 

50.000,00

Okvirni sporazum

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

6.

 

Tekuće održavanje opreme – usluge i materijal

 

 

45.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

7.

Tisak izvještaja i drugih publikacija i nabava stručne literature

 

12.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

Više narudžbenica

9.

 

Uređenje prostorija zgrade općine

 

10.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

10.

 

Desinsekcija i deratizacija

 

20.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

11.

Uređenje sportskog igrališta na SRC „Bregana“

 

 

200.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

12.

Usluga nadzora na sanaciji krovišta dječjeg vrtića Milna

 

12.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

13.

Sanacija javne površine „Polaca“

(sa osvjetljenjem)

 

40.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

14.

Osvjetljenje pročelja crkve i javne površine „Polaca“

 

 

50.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

15.

Rasvjeta sportskog igrališta na SRC „Bregana“

 

 

50.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

16.

Geodetski elaborati za uknjižbu nerazvrstanih cesta i troškovi postupka

 

100.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

Više jednostavnih nabava

17.

Izrada projektne dokumentacije parkirališta i rotora na području „Pantera“

 

 

60.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

18.

Uređenje parkirališta u naselju „Bobovišća na  moru“

 

 

30.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

19.

Izrada projektne dokumentacije igrališta u naselju Ložišća

 

 

30.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

20.

Uređenje deponija „Miran dolac“ – rec. dvorište za građevinski otpad

 

 

100.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

21.

Projektna dokumentacija uređenja obale „Racić“

 

35.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

22.

Sanacija i izgradnja zelenih površina  - projektna dokumentacija

 

20.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

23.

Sanacija i izgradnja zelenih površina  - izgradnja

 

130.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

24.

Utvrđivanje pomorskog dobra na području plaže „Bijaka“

 

90.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

25.

Projektna dokumentacija uređenja plaže „Bijaka“

 

60.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

26.

Uređenje plaža na području Bobovišća na moru

 

50.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

27.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste  - Podhume

 

12.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

28.

Parcelacijski elaborat ceste Bijaka – Zubatnji ratac

 

50.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

29.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste Maslinoca - Smrka

 

100.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

30.

Izrada troškovnika sanacija nerazvrstanih cesta (ulica) i drugih javnih površina

 

15.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

31.

Geodetski i parcelacijski elaborat nerazvrstane ceste M17 (Bijaka)

 

85.000,00

Jednostavna nabava

 

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

32.

Idejni i glavni projekt nerazvrstane ceste M17 (Bijaka)

 

90.000,00

Jednostavna nabava

 

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

33.

Izrada projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sa izgradnjom kanalizacijskog sustava (Galicija, Gomilica, Mlin)

 

110.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

Općina i Vodovod Brač

34.

Rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sa izgradnjom kanalizacijskog sustava (Galicija, Gomilica, Mlin)

 

1.100.000,00

Otvoreni postupak

Da

Ugovor

Tijekom godine

2019. i 2020. godina

Općina i Vodovod Brač

35.

Izrada idejnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste D114 – Bobovišća na moru

 

40.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

36.

Radovi sanacije potpornih zidova na nerazvrstanoj cesti (ulici) Butordolac

 

95.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

37.

Sanacija kolničke konstrukcije na nerazvrstanim cestama (ulicama)

 

350.000,00

Jednostavna nabava

Da

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

38.

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste D114 – Bobovišća na moru

 

40.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

39.

Izgradnja Obilaznice - Jug

 

4.500.000,00

Otvoreni postupak

Da

Ugovor

Tijekom godine

2019. i 2020. godina

 

40.

Proširenje javne rasvjete – nabava rasvjetnih tijela

 

120.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

41.

Proširenje javne rasvjete – građevinski radovi

 

80.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

42.

Projektna dokumentacija mrtvačnice u Milni

 

50.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

43.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava izdvojenog područja GPN „Milna“

 

500.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

44.

Nabava polupodzemnih kontejnera

 

300.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

45.

Radovi ugradnje polupodzemnih kontejnera

 

80.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

46.

Nabava ostale opreme za prikupljanje komunalnog otpada

 

100.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

47.

Uređenje poljskih i protupožarnih putova

 

50.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

48.

Financiranje dodatne autobusne linije Supoetar – Bobovišća nm – Milna – (pristan za katamaran)

 

 

150.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

49.

Studija održivog razvoja Općine Milna

 

50.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

50.

Studija utjecaja buke

 

20.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

51.

Izrada procjene rizika od velikih nesreća

 

 

12.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

52.

Izvješće o stanju u prostoru

 

35.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Ugovor

Tijekom godine

2019. godina

 

53.

ID PPUO i UPU

 

50.000,00

Jednostavna nabava

Ne

 

Tijekom godine

2019. godina

 

54.

Implementacija savjetovanja s javnošću u donošenju akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna

 

13.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

55.

Implementacija zaštite osobnih podataka sukladno zahtjevima GDPR

 

10.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

56.

Modul za automatsku digitalizaciju dokumenata

 

4.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom godine

2019. godina

 

57.

Oprema za ceste, ulice šetnice

 

20.000,00

Jednostavna nabava

Ne

Narudžbenica

Tijekom  godine

2019. godina

 

 

Članka 5.

                Kod objave svakom evidencijskom broju pridodat će se i dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupka javne nabave.

 

Članak 6.

                Ovaj Plan objavit će se na internetskoj stranici Općine Milna i „Službenom glasniku Općine Milna“, a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 400-03/19-01/01

UR.BROJ: 2104/03-01/1-19-1

Milna, 11. siječnja 2019. godine

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Frane Lozić, v.r.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.