• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

PravilnikPravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna Općinski načelnik je donio temeljem odredbi članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (NN, broj 86/08).

Ovim pravilnikom utvrđena su radna mjesta dužnosnika kada dužnost obavljaju profesionalno te unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna.

Pravilnik možete preuzeti iz privitka članka.