• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Općinski načelnik Frane Lozić dostavio je Općinskom vijeću Općine Milna prijedlog nove Odluke o komunalnom doprinosu Općine Milna.

Ukoliko Općinsko vijeće Općine Milna usvoji prijedlog nove odluke o komunalnom doprinosu jedinične cijene komunalnog doprinosa po zonama biti će manje.

Najviša jedinična cijena predviđa se i izdvojenim građevinskim zonama turističke namjene i biti će u visini 138,00 kuna po m3.