Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), Članka 1. Uredbe o izmjeni uredbe o klasifikciji radnih mjesta u lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 125/2014.) i Članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) načelnica Općine Milna raspisuje Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna na neodređeno vrijeme.