Općinsko vijeće Općine Milna na 4. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine, donijelo je odluku o obavljanju auto taksi prijevoza osoba na području Općine Milna.

Pravo obavljanja autotaksi prijevoza unutar područja i s područja Općine Milna imaju autotaksi prijevoznici sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Milna, a stječe se isključivo temeljem dozvole.

Dozvole izdaje Služba, koja vodi upisnik izdanih dozvola. Za izdavanja dozvola plaća se naknada Općini Milna. Načelnica općine Milna (u daljnjem tekstu: Načelnica) propisuje obrazac dozvole te utvrđuje sadržaj i način vođenja upisnika. Naknada za izdanu dozvolu iznosi 5.000,00 kn po vozilu.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od 5 godina. Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza na području Općine.

Dozvolu izdaje Služba pravnoj i fizičkoj osobi sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Milna, koja ispunjava uvjete.

Služba će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete. Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole donosi Služba. Autotaksi prijevoznik je dužan, u slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola o tome obavijestiti Službu, u roku od 8 dana od dana promjene.

U slučaju promjene podataka, Služba će izdati novu dozvolu s rokom važenja koji je utvrđen prije promjene, u dozvoli koja se mijenja. Prigodom izdavanja nove dozvole autotaksi prijevoznik je dužan vratiti Službi onu staru, čije važenje prestaje zbog promjene podataka, radi poništenja.

Dozvola se izdaje na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika, uz koji su priloženi slijedeći dokumenti:

1. licencija za obavljanja autotaksi prijevoza,

2. dokaz o položenom ispitu, odnosno dokumentaciju iz koje proizlazi da ga nije dužan polagati

3. preslik prometne dozvole,

4. izvješće Državnog Zavoda za mjeriteljstvo o ispravnosti taksimetra,

5. upravnu pristojbu za zahtjev, prema posebnom propisu.

6. dokaz o nepostojanju duga prema Općini po bilo kojoj osnovi, te prema svim pravnim osobama i ustanovama kojih je Općina osnivač,

7. dokaz o prebivalištu/sjedištu na području Općine

8. dokaz da autotaksi vozilo kojim će se obavljati prijevoz ispunjava posebne uvjete.

U zahtjevu autotaksi prijevoznik je dužan navesti tip vozila i registracijsku oznaku vozila za koji se traži dozvola.

Autotaksi prijevoznik može podnjeti Službi zahtjev za obnovu dozvole, najmanje tri mjeseca prije isteka roka njenog važenja.

Služba će obnoviti dozvolu autotaksi prijevozniku ako ispunjava uvjete za dobivanje dozvole osim u slučaju ako:

- autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz temeljem izdane dozvole uzastopce dulje od 30 dana;

- je u prethodnom razdoblju važenja dozvole više od dva puta kršio odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, a na temelju evidencije koju vode nadležna tijela za nadzor ili pravomoćnih presuda domaćih sudbenih tijela.

Dozvola prestaje važiti prije isteka važenja u slijedećim slučajevima:

1. prestankom važenja licencije,

2. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je dobio dozvolu,

3. na zahtjev autotaksi prijevoznika,

4. ako autotaksi prijevoznik po posebnim propisima prestaje postojati (prestanak pravne osobe ili smrću fizičke osobe),

5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz temeljem izdane dozvole uzastopce dulje od 30 dana.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Služba, a protiv kojeg autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom drugostupanjskom tijelu sukladno zakonu.

Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana, za vozilo za koje je izdana. Jednom autotaksi prijevozniku može se izdati najviše jedna dozvola.

Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno prebivalištem izvan područja Općine Milna obavlja autotaksi prijevoz na području Općine Milna isključivo ako mu je područje Općine Milna krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

Autotaksi prijevoznik ne smije na području Općine Milna primiti drugog putnika.

Autotaksi vozilo mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom, Pravilnikom i ostalim pozitivnim propisima.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač je dužan u vozilu imati:

1. cjenik usluga (na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku), postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, blok račun i pečat,

2. plan Općine,

3. dozvolu,

4. višejezičnu naljepnicu (na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku) sadržaja: "Bez uredno uključenog taksimetra niste dužni platiti".

Detalji u privitku.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Obavljanje autotaksi prijevoza 2015.pdf)Odluka