Općinsko vijeće Općine Milna, na 4. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine, donosi odluku o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, pločica s imenima ulica i brojevima zgrada i načinu podmirivanja troškova pribavljanja.

Ploče s imenima naselja, ulica i trgova te pločice s imenima ulica i brojevima zgrada pribavlja Općina Milna, OIB:41430773588. Troškove pribavljanja pločica s imenima ulica i brojevima zgrada obvezan je podmiriti vlasnik odnosno korisnik zgrade. Visina naknade za pribavljanje pločica s imenima ulica i kućnim brojevima utvrđuje se u iznosu od -65,00 kuna.

Naknada se uplaćuje na žiro račun Općine Milna, broj: HR 1723300031826700002, otvoren kod Splitske banke, model/poziv na broj HR 68-5789-OIB uplatitelja.

Općina Milna će ploče i pločice pribavljati kod najpovoljnijeg ponuditelja te moraju biti izrađene od trajnog i kvalitetnog materijala. Troškove pribavljanja ploča s imenima naselja, ulica i trgova podmiruje Općina Milna iz proračunskih sredstava.