Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine, donosi izmjene odluke o porezima općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna br. 8/14).

Mijenja se članak 4. Odluke o porezima Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna" br. 8/14) i isti sada glasi "navedena Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama".

Mijenja se članak 8. Odluke o porezima Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna" br. 8/14) na način da glasi "Porez na potrošnju obveznik obračunava i plaća u rokovima i na način propisan Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porezni obveznik utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga nadležnoj Poreznoj upravi do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a utvrđenu obvezu je dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 10. stavak 3. Odluke o porezima Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna" br. 8/14) briše se.