• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi članku 85.a propisano je da će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

Člankom 85 b. propisano je da u slučaju iz članka 85.a ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

U "Narodnim novinama" broj 8/2015 objavljeno je rješenje kojim je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine donijela Rješenje o istovremenom raspuštanju općinskog vijeća općine Milna i razrješenju općinskog načelnika općine Milna i njegovog zamjenika. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".