Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članka 58. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna broj 6/10 i 4/14), općinski načelnik Općine Milna 21. studenog 2018. godine donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Milna na okoliš.

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna