Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, br. 6/10 i 4/14), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 25. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. g. donijelo je

Odluku o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Dopuna PPUO Milna 4a-1

Dopuna PPUO Milna 4a-2

Dopuna PPUO Milna 4a-3

Dopuna PPUO Milna 4a-4

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članka 58. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna broj 6/10 i 4/14), općinski načelnik Općine Milna 21. studenog 2018. godine donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Milna na okoliš.

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna

U privitku možete preuzeti Informaciju o provedbi postupka strateške procjene T2 Milna