Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 8/08, 61/11), i članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna, br. 6/10 - pročišćeni tekst i 4/14), općinski načelnik Općine Milna dana 12. listopada 2017. godine donio je Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Milna za 2017. godinu.

Plan se nalazi u privitku ovog članka.