• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Općina Milna, objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja

za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

 

Djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti su:

 

       SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

ROK[1]

CIJENA

Brodica na motorni pogon

1. Uvala Vlaška – plato na zapadnoj obali (*432 k.o. Milna)

 

6

do max dužine 5m

1

300,00 kn

(po m dužnom)

Jedrilica, brodica na vesla

1. Uvala Vlaška – plato na zapadnoj obali (*432 k.o. Milna)

 

2

do dužine max 15m

1

200,00 kn

(po m dužnom)

Skuter

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

 

po plovilu

max 3 komada

1

5.000,00 kn

(po plovilu)

Dječji skuter (max 2kW)

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

Po komadu max 5 kom

1

2.500,00 kn

(po komadu)

Sredstvo za vuču s opremom[2]

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

po Kw

1

45,00 kn

(po kW)

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

1.Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

2.Uvala Osibova

 

Po komadu

max 2 komada

1

450,00 kn

(po kom)

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

Po komadu max 1 komada

1

25,00 kn

(po kom)

Kiosk, prikolice montažni objekti do 12 m²;

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

1

1

12.000,00 kn

(paušal)

Pripadajuća terasa objekta -  izraziti u m2

1. Riva Milna (ispred pizzerie Slika) (3100/1 k.o. Milna)

2. Riva Milna (ispred caffe bara Mille

    Naves) (3100/1 k.o. Milna)

3. Riva Milna (ispred caffe bara Fjaka) (3100/1 k.o. Milna)

4. Riva Bobovišće n/m (ispred caffe bara Dalmatino)  (1955 k.o. Bobovišća)

17

 

73

 

99

 

66

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

400,00 kn

(po m2)

 

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl)

 

 

1. Riva Milna 3100/1 k.o. Milna

2. Riva Milna (kažot) 3100/1 k.o. Milna

3. Riva Milna (nasuprot kisoka Tisak)

    3100/3 k.o. Milna

4. Riva Milna (žalo) 3100/1 k.o. Milna

5. Riva Milna (katamaranski pristan)

    3070/1 k.o. Milna

6. Riva Bobovišća n/m (sjevero-zapadna strana) (1955 k.o. Milna)

 

 

 

1

1

1

 

1

1

 

1

 

 

1

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

4.000,00 kn

(paušal)

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

1. Riva Milna (kažot) 3100/1 k.o. Milna

2. Riva Milna (žalo) 3100/1 k.o. Milna

3. Plato INA 1585/1 k.o. Milna

1

1

1

1

1

1

4.000,00 kn

(paušal)

Aqua park i drugi morski sadržaji

1. Uvala Osibova – istočna obala

2. Mjesna plaža Bijaka

1

1

1

1

8.000,00 kn

(paušal)

Zabavni sadržaji

1. Uvala Osibova – istočna obala

 

1

1

1.500,00 kn

(po kom)

Suncobrani i ležaljke

1. Plaža Bijaka (3731/1 k.o. Milna)

2. Plaža Bijaka (3731/1 k.o. Milna)

3. Uvala Osibova – istočna obala

4. Brdo – Hotel Milna

80

80

40

80

1

1

1

1

40,00 kn

(kom)

 

Naknadu za utrošenu vodu i struju plaća korisnik koncesijskog odobrenja.

Koncesijsko odobrenje daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja Općine Milna na temelju

zahtjeva. Za mikrolokacije koncesijska odobrenja se daju za 2019. godinu.

Zahtjevu se prilaže:

1) dokaz o registraciji djelatnosti (izvod iz registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra

udruge ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima),

2) opis sadržaja djelatnosti koja će se obavljati

Uz zahtjev za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine potrebno je priložiti za škrinju,

aparat za sladoled, palačinke i sl.:

- prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva.

3) dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o

pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

4) prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva (za djelatnosti koje se ne odnose na

ugostiteljstvo i trgovinu)

Ako je za istu mikrolokaciju pristiglo više urednih zahtjeva, prednost ima zahtjev koji je zaprimljen ranije.

U razmatranje će se uzeti i oni zahtjevi predani prije objave ovog javnog poziva u tekućoj

kalendarskoj godini.

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz ovog poziva podnosi

se za svaku mikrolokaciju posebno, neposredno ili poštom na adresu: Općina Milna, Sridnja kala 1, 21405 Milna

Zahtjevi se podnose najkasnije do dana 15. travnja 2019. godine.

 

 

 

Aktualne novosti

Savjetovanje s javnošću - Strategija razvoja općine Milna za razdoblje 2020.-2025.

19-05-2020 Oglasna ploča

OPĆINA MILNA OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MILNA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2025. GODINE   Strategija razvoja općine Milna priručnik je koji olakšava planiranje i upravljanje lokalnim razvojem, usmjerava djelovanje na svakodnevnoj razini, konstantno podsjećajući provoditelje...

Više

Postupak za izdavanje propusnica

11-05-2020 Oglasna ploča

ZA KRETANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA UNUTAR OTOKA BRAČA   PODNOSITELJ ZAHTJEVA MORA POPUNITI OBRAZAC ILI DOSTAVITI PODATKE PUTEM E-MAIL nacelnik@opcinamilna.hr ili info@opcinamilna.hr ili putem e-propusnica   PROPUSNICA SE IZDAJE ISKLJUČIVO UKOLIKO SE RADI O VITALNIM OBITELJSKIM RAZLOZIMA (točka f. Odluke o uvođenju nužne...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...