• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju Odluke o zakupu javnih površina (»Službeni glasnik Općine Milna«, broj 5/14 i 6/15.), općinski načelnik Općine Milna, dana 28. ožujka 2019. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za zakup javnih površina 

 

 

 1. Pozivaju se fizičke i pravne koje raspolažu s poslovnim prostorom u Općini Milna, koji ispunjava minimalne uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na podnošenje zahtjeva – ponuda za davanje u zakup javnih površina na području Općine Milna u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa – štekata.

 

 1. Javna površina ispred ugostiteljskih objekata ili u njihovoj blizini može se koristiti za postavu štekata i drugih predmeta ukoliko:

- ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor,

- ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine 1,50 m,

- ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora,

 

Osim stolova i stolica na javnoj površini na kojoj je dopušteno postavljanje štekata, može se

postaviti i druga slična oprema kao što su: klupe, suncobrani, cvjetne vaze, šankovi, coctail šankovi, pomoćni šankovi, stalci s izloženim cijenama, a sve sukladno kasnije zaključenom ugovoru.

Stalcima se ne smatraju podne reklame oblika slova A, koje nisu dopuštene unutar.

 

III. Ugovori o korištenju javne površine neće se zaključiti sa osobom koja je dužnik:

 1. dospjelih obveza prema Općini Milna s osnova zakupa javne površine iz ranijih razdoblja i
 2. dospjelih poreznih obveza u vezi zakupa javnih površina.

 

U slučaju da ugostiteljski objekt koji koristi javnu površinu prestane s radom bez da podmiri sve obveze po osnovi korištenja javne površine, javna površina se ne može dati u zakup u odnosu na isti poslovni prostor bez da se prethodno podmire sve obveze ranijeg korisnika istog poslovnog prostora po osnovi korištenja javne površine.

 

 1. Ugovori o zakupu javnih površina za postavljanje štekata se zaključuju na vrijeme od 12

(dvanaest) mjeseci.

 

 1. Javne površine za postavljanje štekata, podijeljene su u zone kako slijedi:

 

I ZONA obuhvaća naselja Milna sa svim izdvojenim građevinskim područjima;

II ZONA obuhvaća naselje Bobovišća na moru

III ZONA obuhvaća naselja Ložišća, Bobovišća i Podhume

 

 1. Visina zakupnine za postavljanje štekata po m² zauzete podne površine po zonama mjesečno iznosi:

Trajanje

I ZONA

II ZONA

III ZONA

ZAKUPNINA

12 mjeseci

120,00

100,00

50,00

Kuna godišnje po m2

VII. Zahtjev za davanje u zakup javne površine za postavljanje štekata podnosi se najkasnije  do 15. travnja 2019. godine, s tim da trajanje zakupa započinje najkasnije 1. travnja 2019. godine i traje 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do 31.ožujka, 2020. godine.

Zahtjev se podnosi na obrascu u prilogu ovog poziva.

Nakon proteka roka za podnošenje zahtjeva iz stavka 1., zahtjevi za zakup javne površine se

mogu podnositi nakon 15. listopada tekuće godine.

 

VIII. Za potrebe odvijanja, koncerata, priredbi, obilježavanja vjerskih svetkovina i drugih

manifestacija od značaja za Općinu Milna, zakupnici javne površine su dužni ukloniti sve naprave bez prava na naknadu.

 

 1. Ovaj poziv će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Milna i na oglasnoj ploči.

Aktualne novosti

Savjetovanje s javnošću - Strategija razvoja općine Milna za razdoblje 2020.-2025.

19-05-2020 Oglasna ploča

OPĆINA MILNA OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MILNA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2025. GODINE   Strategija razvoja općine Milna priručnik je koji olakšava planiranje i upravljanje lokalnim razvojem, usmjerava djelovanje na svakodnevnoj razini, konstantno podsjećajući provoditelje...

Više

Postupak za izdavanje propusnica

11-05-2020 Oglasna ploča

ZA KRETANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA UNUTAR OTOKA BRAČA   PODNOSITELJ ZAHTJEVA MORA POPUNITI OBRAZAC ILI DOSTAVITI PODATKE PUTEM E-MAIL nacelnik@opcinamilna.hr ili info@opcinamilna.hr ili putem e-propusnica   PROPUSNICA SE IZDAJE ISKLJUČIVO UKOLIKO SE RADI O VITALNIM OBITELJSKIM RAZLOZIMA (točka f. Odluke o uvođenju nužne...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...